BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Rzeczowy majątek wykorzystywany w działalności gospodarczej osób fizycznych to oprócz środków trwałych (podlegające amortyzacji - rozliczaniu w czasie) także elementy wyposażenia. Wydatki poniesione na wyposażenie mogą być rozliczone bezpośrednio w kosztach.

Wśród wyposażenia firmowego rozróżniamy dwie grupy:

  • środki, które spełniają wytyczne definicji środka trwałego jednak nie kwalifikują się do tej kategorii, ze względu na niską wartość początkową (nieprzekraczającą 3.500).
  • środki, których koszt przekracza 3.500 zł, ale okres użytkowania jest krótszy niż rok.

Data zakupu - czy ma znaczenie?

Według ustawy o podatku dochodowym składniki wyposażenia (o wartości nie przekraczającej 3500 zł netto) zaliczone zostaną do kosztów w chwili oddania do użytkowania, tym samym data ta nie zawsze jest tożsama z datą poniesienia wydatków.

Dotacja a firmowe wyposażenie

Jako, że większość dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy) zakup firmowego wyposażenia z otrzymanej dotacji nie podlegają księgowaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wyjątkiem jest dotacja przyznana bezrobotnemu z środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej - w tym przypadku wyposażenie można zaliczyć do firmowych kosztów.

Wyposażenie przekazane na cele prywatne

Wycofanie z majątku firmowego do prywatnego majątku przedsiębiorcy - osoby fizycznej (w przypadku składników wyposażenia nieprzekraczających wartości 3.500 zł) nie wymaga korekty zmniejszającej koszty. Jeśli podatnik wykaże, że nabycie środków przyczyniło się do osiągnięcia przychodów i było gospodarczo uzasadnione, wyposażenie bez względu na późniejsze wykorzystanie mogą być rozliczone w kosztach firmy.

Według art. 23 ust. 1 pkt 49 w przypadku stwierdzenia, że zakup wyposażenia nie był uzasadniony gospodarczo i wykorzystany na cele prywatne podatnika (pracowników firmy czy osób postronnych) pojawia się konieczność skorygowania firmowych kosztów.