BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Współczynnik do obliczenia ekwiwalentu za urlop w 2014 roku

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wypoczynkowego ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12 (§ 19 ust.2 rozporządzenia), tj.:

[365 dni – (52 niedziele + 11 świąt + 52 dni wolne)] : 12 = 20,83

W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Dla wybranych niepełnych wymiarów czasu pracy w bieżącym roku wynoszą:

  • §   dla 1/2 etatu: 1/2 × 20,83 = 10,42,
  • §   dla 3/4 etatu: 3/4 × 20,83 = 15,62,
  • §   dla 1/4 etatu: 1/4 × 20,83 = 5,21,
  • §   dla 1/3 etatu: 1/3 × 20,83 = 6,94.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14; ze zm.).