BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Zgodnie z nowelizacjąustawy o rachunkowości z dnia 11 lipca 2014 roku wprowadzone zostały uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej dla mikro jednostek.

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy : spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), spółki osobowe i inne osoby prawne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości:

  •    suma bilansowa 1.500.000,00 zł,
  •    przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 3.000.000,00 zł,
  •    średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat 10 osób.

Wyrażone w euro wielkości, przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Katalog jednostek mikro rozszerzono o osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000,00 euro i nie więcej niż 2.000.000,00 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność lub prowadzenie ksiąg rachunkowych – w roku rozpoczęcia działalności.

Podmioty te w sprawozdaniu finansowym będą uwzględniały podstawowe informacje w bilansie i rachunku zysków i strat. Dla jednostek mikro zniesiono obowiązek sporządzania informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale i sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem ujawnienia danych w informacjach dołączonych do bilansu (dotyczy to kwot wszelkich zobowiązań finansowych w tym gwarancji i poręczeń). Z uproszczeń w sprawozdawczości mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać począwszy od sprawozdania za 2014 rok.