BIURO RACHUNKOWE XL KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW, PRĄDNIK BIAŁY
KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE - PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ, PAYROLL, OUTSOURCING

Dzięki nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2014 r. poz.1161, 1306), która wchodzi w życie 1 grudnia 2014r.  przedsiębiorcy, podlegający obowiązkowemu wpisowi do KRS, szybciej uzyskają wpis, a tym samym szybciej będą mogli rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Główną zmianą ustawy jest przede wszystkim to, że nowo powstające firmy otrzymają numery REGON i NIP w ciągu 7 dni. Aktualnie, składając wniosek o dokonanie wpisu do KRS przedsiębiorcy muszą dołączyć również formularze zgłoszeniowe do GUS, naczelnika urzędu skarbowego i ZUS, które następnie sąd rejestrowy przekazuje tym urzędom do rozpoznania. To spowalnia proces wydania decyzji o nadaniu identyfikatorów NIP i REGON. Średni czas oczekiwania na pełną rejestrację firmy wynosi co najmniej 3 tygodnie.

Tryb „jednego okienka” nie sprawdził się. W związku z powyższym od 1 grudnia 2014,  NIP i REGON będą nadawane automatycznie już po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (uchylenie ust.3 i 3a art.19a oraz nowe brzmienie art.19b ustawy o KRS), co oznacza, że do 7 dni skróci się okres oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dane wpisane do KRS to tak zwane „dane podstawowe”, będą automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru REGON (CRP-KEP). Za pośrednictwem CRP-KEP trafią do Centralnego Rejestru Płatników Składek prowadzonego przez ZUS. Z uwagi na fakt, że transfer „danych podstawowych” do CRP-KEP dotyczy danych z pierwszego wpisu oraz wszelkich zmian dokonywanych przez przedsiębiorców w KRS, dlatego nie będzie obowiązku przekazywania do ZUS (zgłoszeń, czy aktualizacji) danych spółki lub stowarzyszenia w części danych objętych wpisem w KRS.

Z kolei „Dane uzupełniające” to dane niezbędne dla: US, GUS i ZUS, zawiera informacje nieujawniane w KRS lub dane, którymi jako przedsiębiorca jeszcze nie dysponuje się w chwili składania wniosku do rejestru KRS. „Dane uzupełniające” przedsiębiorca przekazuje na formularzu NIP-8 (Zgłoszenie w zakresie danych uzupełniających). Jest to nowy formularz, który zacznie obowiązywać od 1 grudnia 2014 i jest przeznaczony dla podmiotów wpisanych do KRS oraz służy do zgłaszania lub aktualizacji danych nieobjętych wpisem w KRS. W formularzu należy podać między innymi:

  • skróconą nazwę płatnika składek,
  • datę powstania obowiązku opłacania składek,
  • datę wyrejestrowania płatnika składek, w przypadku wyrejestrowania z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą miałeś obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • adres do korespondencji,
  • adres prowadzenia działalności,
  • w przypadku osobowych spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej) oraz podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich numery NIP

Formularz NIP-8 należy wypełnić z niezwykłą starannością  i  złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego miejscowo.  Na tej podstawie, Urząd Skarbowy przekazuje „dane uzupełniające” do ZUS i GUS.

Na podstawie kompletu danych tj. „Danych podstawowych” (z KRS) oraz „danych uzupełniających” (z US) ZUS utworzy konto płatnika składek. A po uzyskaniu danych przekazanych z CRP-KEP, ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek: ZUS ZPA – Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek – osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ZUS ZAA – Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek, ZUS ZBA – Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek.

Uwaga! ZUS sporządzi dokumenty zgłoszeniowe pod warunkiem, że wniosek w KRS zostanie wypełniony poprawnie i dokładnie, a wniosek NIP-8 zostanie zgłoszony w Urzędzie Skarbowym w terminie do 7 dni od daty rejestracji w KRS.

W terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń należy zgłosić do ZUS zatrudnione osoby oraz siebie (prowadzących działalność) do odpowiednich ubezpieczeń. Przy czym, należy pamiętać, że przedsiębiorcy jednoosobowych spółek z o.o., wspólnicy komandytowej, spółki jawnej i partnerskiej muszą zgłosić siebie jako płatnika składek (co najmniej do ubezpieczenia zdrowotnego) w ZUS.

UWAGA!

Zmianę danych podstawowych przedsiębiorca przeprowadza w KRS.

Aktualizację danych nieobjętych wpisem w KRS dokonuje się na wniosku NIP-8 w Urzędzie Skarbowym.

Zaktualizowane „dane podstawowe” z KRS, jak i „dane uzupełniające” z wniosku NIP-8 przekazywane są automatycznie do CRP-KEP, a następnie do ZUS. Na podstawie tych danych ZUS automatycznie sporządza: ZUS ZPA, ZUS ZIPA, ZUS ZWPA, ZUS ZAA, ZUS ZBA.

Źródło: Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121 poz. 769 ze zm.), www.zus.pl